ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletข้อมูล อบต.บ้านหลวง
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร อบต.บ้านหลวง
bulletสภา อบต. บ้านหลวง
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletส่วนการคลัง
bulletส่วนโยธา
dot
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี 55-57


โครงการ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ article

  โครงการ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕

หลักการและเหตุผล

                    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  จำแนกเป็น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยรวมในพื้นที่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงซึ่งให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป ประกอบกับในระหว่างวันที่  13 16 เมษายน  2555 รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่คนไทยยึดถือและปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ที่อ่อนวัยกว่ามักจะมีของขวัญ ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใหม่หรือนำมาเป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงผู้มีคุณูปการผู้สั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดสิ่งดีงามมายังประชาชนรุ่นต่อ ๆมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีและเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านหลวงทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงจึงได้จัดเตรียมผ้าใหม่ (ผ้าห่ม)ไว้เป็นของขวัญเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยและเป็นวันเถลิงศกใหม่ที่สืบสานมาอย่างช้านาน และนอกจากนี้ยังมีการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันอันดีของครอบครัวและชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เล็งเห็นว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่บ่มเพาะความเป็นไทยที่ควรจะสืบสานและอนุรักษ์ไว้ต่อไปยังรุ่นลูกหลาน  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันในชุมชน และมีกิจกรรมร่วมกันทั้งประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุในตำบลบ้านหลวงโดยรวม

 วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชน มีความรักและความสามัคคี
                    2. เพื่อให้ประชาชน เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน

                   3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป
                   4. เพื่อให้สถาบันครอบครัว และชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ
                   5. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบลบ้านหลวง

เป้าหมาย

          ผู้สูงอายุในตำบลบ้านหลวง จำนวน 337 คน

 

 

 

สถานที่ดำเนินโครงการ        

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 13 เมษายน 2555

 

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านสังคม) article
โครงการ เสธ...นา...ปราชญ์ชาวนา ชาวเสนา
โครงการ อาชีวะบำบัดเพื่อสร้างสรรคุณภาพชีวิตและกำลังใจ article
งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๕ article
โครงการคืนพื้นที่การเกษตรแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 article
รางวัลชนะเลิศ "ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบลดีเด่น" article
โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ปี ๒๕๕๔Copyright © 2011 All Rights Reserved. / by NVPRINT_OHM

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง  หมู่ที่  2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ :  13110
โทรศัพท์ :  035-254-034 ,แฟกซ์ :  035-254-034 ,e-mail: tbbanluang@gmail.com